Zarządzenie nr 3/2019 Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia cennika przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

 

Zarządzenie nr 3/2019

Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania

w Wołominie Sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: wprowadzenia cennika przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
§ 1

Wprowadza się cennik przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.          

Cennik nie ma zastosowania do umów zawartych w drodze przetargów organizowanych przez gminy w ramach realizowanego przez nie zadania własnego polegającego na utrzymaniu porządku
i czystości w gminie.

§ 2

 

W Zarządzeniu nr 11/2016 Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania odpadów do PSZOK - Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. zmienia się zapis punktu III. 12:

Zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, rowerów w ilości nie przekraczającej 4 sztuk/rok/posesję.

§ 3

 

Traci moc: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2016 Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania
w Wołominie Sp. z o.o. z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania odpadów do PSZOK - Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

§ 4

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Gospodarki Odpadami.

 

§ 5

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2019 r.

 

Ceny przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.

 

PSZOK – ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin

Rodzaj odpadu

Cena brutto  Mg

Materiały rozbiórkowe (ceramiczne i inne elementy wyposażenia)

500 zł

Tworzywa sztuczne zanieczyszczone (elementy samochodowe )

2000 zł

Opakowania po substancjach niebezpiecznych*

2000 zł

Odpady izolacyjne: papa odpadowa, wełna mineralna, ondulina, suprema, styropian budowlany

2000 zł

Opony samochodowe pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, rowerów po przekroczeniu limitu rocznego – 4 szt.  na posesję

1000 zł

Inne odpady gromadzone w sposób selektywny

1000 zł

Odpady wielkogabarytowe pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej i po przekroczeniu limitu rocznego

1000 zł

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący               z działalności gospodarczej

1000 zł

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niekompletny pochodzący z gospodarstw domowych

1000 zł

Szkło hartowane i zbrojone

1000 zł

 

*Opakowania po substancjach niebezpiecznych ( aerozole), powinny znajdować się w szczelnych niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację ( etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w  chwili przekazania.

 

 

Ceny przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.

 

PSZOK – Al. Niepodległości 253. 05-200 Stare Lipiny

Rodzaj odpadu

Cena brutto  Mg

Odpady zielone pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej

250 (czyste) zł

Karpy i konary drzew

400 zł

Odpady budowlano - rozbiórkowe (po przekroczeniu limitu 2Mg/ rok)

100 zł

Odpady budowlano – rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej

150 zł

 

 

-----------------------------------------

Zarządzenie Nr 11/2016

Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania

w Wołominie Spółka z o.o.z dnia 1 grudnia .2016 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania odpadów do PSZOK - Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

 

 

§ 1

Wprowadza się zasady przyjmowania odpadów do PSZOK -Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
przy ul. Łukasiewicza 4, oraz przy Al. Niepodległości 253 ( Stare Lipiny).

 

§ 2

Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK zostały określone w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1do zarządzenia.

 

§ 3

Ceny przyjmowania odpadów do PSZOK zostały określone w załączniku nr 2
do zarządzenia.

 

§ 4

Protokół przyjęcia odpadów do PSZOK stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1do Zarządzenianr 11/2016

Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczaniaw Wołominie Sp. z o.o.

 

Regulamin przyjmowania odpadówdo PSZOK

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

 

 1. I.Przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. funkcjonują dwa punkty PSZOK:

 2. 1.05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 4

 3. 2.05-200 Wołomin, Stare Lipiny, Al. Niepodległości 253

 

 1. II.PSZOK-i czynne są w:

  1. 1.W dni powszednie poniedziałek - piątek w godzinach 700 - 1500

  2. 2.Sobota w godzinach 1000– 1600, w okresie od 1 maja do 30 września PSZOK-i czynne są w soboty w godzinach 1000-1800

  3. 3.Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu się i za pozwoleniem pracownika PSZOK.

  4. 4.Do PSZOKodpady mogą dostarczyć wyłącznie mieszkańcy nieruchomości zamieszkanych i właściciele nieruchomości niezamieszkanych z Gminy Wołomin po okazaniu przynajmniej jednego z niżej wymienionychdokumentów:

   1. a)potwierdzenie złożenia deklaracji,

   2. b)potwierdzenie uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości

   3. c)dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie Gminy Wołomin.

   4. 5.Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku odmowy okazania jednego z dokumentów wskazanychw punkcie 4.

   5. 6.Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK po weryfikacji dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, czystości, składu, ilości itp.

   6. 7.Odpady do PSZOK mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

   7. 8.Pracownik PSZOK nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce lub kontener w którym należy je umieścić.

   8. 9.Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracownika PSZOK.

 2. III.PSZOK przy ul. Łukasiewicza 4 w Wołominie bezpłatnieprzyjmujewyłącznie następujące rodzaje odpadów posegregowanych:

 3. 1.odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale),

 4. 2.odpady opakowaniowe (bez zawartości),

 5. 3.odpady komunalne ulegające biodegradacji bez karp i konarów drzew (ograniczenie do 100kg, powyżej odpady dostarczyć należy do PSZOK przy Al. Niepodległości 253 Stare Lipiny)

 6. 4.odpady zielone drobne typu liście,trawa (ograniczenie do 100kg, powyżej odpady dostarczyć należy do PSZOK przy Al. Niepodległości 253 Stare Lipiny)

 7. 5.popiół,

 8. 6.odpady typu ubrania, buty,

 9. 7.chemikalia typu farby, rozpuszczalniki, inne substancje chemiczne, w ilości nie przekraczającej 20kg/rok/posesję. Opakowania po substancjach niebezpiecznych, powinny znajdować się w szczelnych niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację-etykietę, umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

 10. 8.przeterminowane leki,

 11. 9.zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, świetlówki,

 12. 10.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wyłącznie kompletny) ,

 13. 11.odpady wielkogabarytowe – meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, tapczany, wersalki), dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, muszle toaletowe, rowery, zabawki dużych rozmiarów,ramy okienne osobno (bez szyb) ,w ilości nie przekraczającej 300 kg/rok/posesję

 14. 12.zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, rowerów w ilości nie przekraczającej 10 sztuk/rok/posesję

 15. 13.odpady budowlano – rozbiórkowe, zawierające tylko gruz ceglany i betonowy,cegły, terakotę, gres i pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 2Tony/rok/posesję, ładunki powyżej 100 kg należy dostarczyć do PSZOK przy Al. Niepodległości 253 Stare Lipiny)

 16. 14.czysty styropian opakowaniowy

 17. 15. płyty kartonowo – gipsowe w ilości nie przekraczającej 200kg/rok/posesję

 

 1. IV.PSZOK przy Al. Niepodległości 253 w Wołominie, Stare Lipiny, bezpłatnie przyjmuje wyłącznienastępujące rodzaje odpadów:

 2. 1.odpady komunalne ulegające biodegradacji bez karp i konarów drzew,

 3. 2.odpady zielone,

 4. 3.odpady budowlano – rozbiórkowe, zawierające tylko gruz ceglany i betonowy,cegły, terakotę, gres i pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 2m³/rok/posesję

 5. 4.płyty kartonowo – gipsowe w ilości nie przekraczającej 1m³/rok/posesję

 

 1. V.Odpady problemowe w ilości przekraczającej określony limit w regulaminie PSZOK, odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej oraz inne niewymienione powyżej odpady problemowe przyjmowane są do PSZOK odpłatnie, wg stawek określonych w Załączniku nr 2 do Zarządzenia.

 

 1. VI.Do PSZOK-ównie będą przyjmowane odpady, takie jak:

 2. 1.wszelkie materiały zawierające azbest,

 3. 2.odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstw domowych (np. zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, zużyte filtry olejowe i paliwowe, chemikalia typu: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne),

 4. 3.odpady nieoznaczone bez możliwości identyfikacji,

 5. 4.odpady w nieszczelnych opakowaniach.

 

 1. VII.Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby tosprzeczne
  z warunkami określonymi w Regulaminie przyjmowania odpadów do PSZOK
  lub z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi bądź środowisku naturalnemu.

 

 1. VIII.W przypadkach spornych klient zobowiązany jest do wypełnienia protokołu przyjęcia odpadów stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia

 

 

Załącznik nr 2do Zarządzenia nr 11/2016

Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

 

Ceny przyjmowania odpadów do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

 

PSZOK – ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin

Rodzaj odpadu

Cena brutto

Termometry rtęciowe

1,00 zł/szt.

Tworzywa sztuczne zanieczyszczone

0,50 zł za każdy rozpoczęty kg.

Opakowania po substancjach niebezpiecznych*

1,00 zł /szt.

Opakowania inne niż spożywcze i niebezpieczne (worki po cemencie, zaprawie, kleju itp.)

0,50 zł/kg

Odpady izolacyjne: papa odpadowa, wełna mineralna, ondulina, suprema, styropian budowlany

1,00 zł / kg

Płyty karton - gips

0,50 zł/kg

Odpady samochodowe typu maska, zderzak, siedzenie

0,50 zł/kg

Odpady samochodowe pochodząc z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, po przekroczeniu limitu rocznego

1,00 zł/szt

Odpady zgromadzone nieselektywnie

0,50 zł/kg

Odpady wielkogabrytowe pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej i po przekroczeniu limitu rocznego

0,50 zł/kg

 

*Opakowania po substancjach niebezpiecznych (aerozole), powinny znajdować
się w szczelnych niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2016

Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

 

 

Ceny przyjmowania odpadów do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

 

 

PSZOK – Al. Niepodległości 253, 05-200 Stare Lipiny

Rodzaj odpadu

Cena brutto

Odpady samochodowe typu maska, zderzak, siedzenie

0,50 zł/kg

Płyty karton - gips

0,50 zł/kg

Odpady zgromadzone nieselektywnie

0,50 zł/kg

Odpady zielone pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej

0,12 zł/kg

Karpy i konary drzew

0,15 zł/kg

Odpady budowlano – rozbiórkowe (po przekroczeniu limitu 2m³/rok)

0,05 zł/kg

Odpady budowlano – rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej

0,05 zł/kg

Szkło hartowane i zbrojone

0,50 zł/kg

 

 


 


 

PSZOK

© 2018 Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.   |   by ITINSTYTUT