Regulamin akcji organizowanej na terenie parkingu centrum handlowego Galeria Wołomin „Rośliny za makulaturę”

Regulamin akcji organizowanej

na terenie parkingu centrum handlowego Galeria Wołomin

Rośliny za makulaturę”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki akcji na zorganizowanie zbiórki makulatury na terenie Galerii Wołomin.

 2. Organizatorem jest Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.

 3. Celem akcji jest edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Wołomin, a w szczególności propagowanie wśród mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów.

II. UCZESTNICY AKCJI

 1. Akcja skierowana jest do każdego mieszkańca gminy Wołomin objętego systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 2. Pracownik może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

III. PRZEBIEG AKCJI

 1. Akcja odbywa się 17.09.2022 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 14:00.

 2. Za przekazanie w ramach Akcji makulatury mieszkaniec otrzyma roślinę.

 3. W czasie trwania Akcji jedna osoba może otrzymać maksymalnie 2 rośliny.

 4. Za przekazanie w ramach Akcji ok. 2 kg (gazet, czasopism lub książek) lub worka 120 l tektury mieszkaniec otrzyma jedną roślinę.

 5. Za dystrybucję roślin odpowiada Organizator.

 6. Ilość roślin ograniczona.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie Miejskiego Zakładu Oczyszczania
  w Wołominie Sp. z o.o. i na stronie internetowej Galerii Wołomin.

 2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji.

 4. Informacje o Akcji można uzyskać pod numerem telefonu 22 318 14 92.

 5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie www.mzo.wolomin.pl/rodopd wymagana jest akceptacja.