MZO Wołomin świadczy usługi w zakresie odbioru surowców wtórnych od osób prywatnych i firm. Prowadzimy selektywną zbiórkę na terenie gminy Wołomin wykorzystując system workowy. Ponadto oferujemy wywóz surowców wtórnych z pojemników typu dzwony zlokalizowanych na terenie miasta Wołomin oraz w poszczególnych jednostkach na terenie innych miast, w zależności od zapotrzebowania.

W celu ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku niezbędne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Obecnie na terenie Wołomina obowiązuje selektywna zbiórka odpadów u źródła, czyli w gospodarstwach domowych. Surowce wtórne powinny być gromadzone w specjalnych workach. Szczegółowy sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów określony jest w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin.

Do selektywnej zbiórki stosuje się worki w trzech kolorach, przeznaczone odpowiednio na papier, plastik i szkło. Na terenie gminy Wołomin posegregowane odpady odbieramy raz w miesiącu w określonym dniu i tygodniu miesiąca, zgodnie z przynależnością do konkretnego rejonu.