Zarządzenie nr 3/2019
Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia cennika przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

§ 1

Wprowadza się cennik przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.          

Cennik nie ma zastosowania do umów zawartych w drodze przetargów organizowanych przez gminy w ramach realizowanego przez nie zadania własnego polegającego na utrzymaniu porządku
i czystości w gminie.

§ 2

W Zarządzeniu nr 11/2016 Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania odpadów do PSZOK – Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. zmienia się zapis punktu III. 12:

Zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, rowerów w ilości nie przekraczającej 4 sztuk/rok/posesję.

§ 3

Traci moc: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2016 Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania
w Wołominie Sp. z o.o. z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania odpadów do PSZOK – Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Gospodarki Odpadami.

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2019 r.

Ceny przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.

PSZOK – ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
Rodzaj odpaduCena brutto  Mg
Materiały rozbiórkowe (ceramiczne i inne elementy wyposażenia)500 zł
Tworzywa sztuczne zanieczyszczone (elementy samochodowe )2000 zł
Opakowania po substancjach niebezpiecznych*2000 zł
Odpady izolacyjne: papa odpadowa, wełna mineralna, ondulina, suprema, styropian budowlany2000 zł
Opony samochodowe pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, rowerów po przekroczeniu limitu rocznego – 4 szt.  na posesję1000 zł
Inne odpady gromadzone w sposób selektywny1000 zł
Odpady wielkogabarytowe pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej i po przekroczeniu limitu rocznego1000 zł
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodząy z działalności gospodarczej1000 zł
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niekompletny pochodzący z gospodarstw domowych1000 zł
Szkło hartowane i zbrojone1000 zł

*Opakowania po substancjach niebezpiecznych ( aerozole), powinny znajdować się w szczelnych niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację ( etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w  chwili przekazania.

Ceny przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.

PSZOK – Al. Niepodległości 253. 05-200 Stare Lipiny
Rodzaj odpaduCena brutto  Mg
Odpady zielone pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej250 (czyste) zł
Karpy i konary drzew400 zł
Odpady budowlano – rozbiórkowe (po przekroczeniu limitu 2Mg/ rok)100 zł
Odpady budowlano – rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej150 zł

Zarządzenie Nr 11/2016
Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania
w Wołominie Spółka z o.o.z dnia 1 grudnia .2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania odpadów do PSZOK – Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

§ 1

Wprowadza się zasady przyjmowania odpadów do PSZOK -Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
przy ul. Łukasiewicza 4, oraz przy Al. Niepodległości 253 ( Stare Lipiny).

§ 2

Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK zostały określone w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1do zarządzenia.

§ 3

Ceny przyjmowania odpadów do PSZOK zostały określone w załączniku nr 2
do zarządzenia.

§ 4

Protokół przyjęcia odpadów do PSZOK stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenianr 11/2016
Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczaniaw Wołominie Sp. z o.o.

Regulamin przyjmowania odpadówdo PSZOK
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

 1. Przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. funkcjonują dwa punkty PSZOK:
  • 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 4
  • 2.05-200 Wołomin, Stare Lipiny, Al. Niepodległości 253
 2. PSZOK-i czynne są w:
  1. W dni powszednie poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500
  2. Sobota w godzinach 1000– 1600, w okresie od 1 maja do 30 września PSZOK-i czynne są w soboty w godzinach 1000-1800
  3. Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu się i za pozwoleniem pracownika PSZOK.
  4. Do PSZOKodpady mogą dostarczyć wyłącznie mieszkańcy nieruchomości zamieszkanych i właściciele nieruchomości niezamieszkanych z Gminy Wołomin po okazaniu przynajmniej jednego z niżej wymienionychdokumentów:
   1. potwierdzenie złożenia deklaracji,
   2. potwierdzenie uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości
   3. dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie Gminy Wołomin.
  5. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku odmowy okazania jednego z dokumentów wskazanychw punkcie 4.
  6. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK po weryfikacji dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, czystości, składu, ilości itp.
  7. Odpady do PSZOK mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
  8. Pracownik PSZOK nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce lub kontener w którym należy je umieścić.
  9. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracownika PSZOK.
 3. PSZOK przy ul. Łukasiewicza 4 w Wołominie bezpłatnieprzyjmujewyłącznie następujące rodzaje odpadów posegregowanych:
  1. odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale),
  2. odpady opakowaniowe (bez zawartości),
  3. odpady komunalne ulegające biodegradacji bez karp i konarów drzew (ograniczenie do 100kg, powyżej odpady dostarczyć należy do PSZOK przy Al. Niepodległości 253 Stare Lipiny)
  4. 4.odpady zielone drobne typu liście,trawa (ograniczenie do 100kg, powyżej odpady dostarczyć należy do PSZOK przy Al. Niepodległości 253 Stare Lipiny)
  5. popiół,
  6. odpady typu ubrania, buty,
  7. chemikalia typu farby, rozpuszczalniki, inne substancje chemiczne, w ilości nie przekraczającej 20kg/rok/posesję. Opakowania po substancjach niebezpiecznych, powinny znajdować się w szczelnych niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację-etykietę, umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
  8. przeterminowane leki,
  9. zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, świetlówki,
  10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wyłącznie kompletny) ,
  11. odpady wielkogabarytowe – meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, tapczany, wersalki), dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, muszle toaletowe, rowery, zabawki dużych rozmiarów,ramy okienne osobno (bez szyb) ,w ilości nie przekraczającej 300 kg/rok/posesję
  12. zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, rowerów w ilości nie przekraczającej 10 sztuk/rok/posesję
  13. odpady budowlano – rozbiórkowe, zawierające tylko gruz ceglany i betonowy,cegły, terakotę, gres i pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 2Tony/rok/posesję, ładunki powyżej 100 kg należy dostarczyć do PSZOK przy Al. Niepodległości 253 Stare Lipiny)
  14. czysty styropian opakowaniowy
  15. płyty kartonowo – gipsowe w ilości nie przekraczającej 200kg/rok/posesję
 4. PSZOK przy Al. Niepodległości 253 w Wołominie, Stare Lipiny, bezpłatnie przyjmuje wyłącznienastępujące rodzaje odpadów:
  1. odpady komunalne ulegające biodegradacji bez karp i konarów drzew,
  2. odpady zielone,
  3. odpady budowlano – rozbiórkowe, zawierające tylko gruz ceglany i betonowy,cegły, terakotę, gres i pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 2m³/rok/posesję
  4. płyty kartonowo – gipsowe w ilości nie przekraczającej 1m³/rok/posesję
 5. Odpady problemowe w ilości przekraczającej określony limit w regulaminie PSZOK, odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej oraz inne niewymienione powyżej odpady problemowe przyjmowane są do PSZOK odpłatnie, wg stawek określonych w Załączniku nr 2 do Zarządzenia.
 6. Do PSZOK-ównie będą przyjmowane odpady, takie jak:
  1. wszelkie materiały zawierające azbest,
  2. odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstw domowych (np. zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, zużyte filtry olejowe i paliwowe, chemikalia typu: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne),
  3. odpady nieoznaczone bez możliwości identyfikacji,
  4. odpady w nieszczelnych opakowaniach.
 7. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby tosprzeczne
  z warunkami określonymi w Regulaminie przyjmowania odpadów do PSZOK
  lub z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi bądź środowisku naturalnemu.
 8. W przypadkach spornych klient zobowiązany jest do wypełnienia protokołu przyjęcia odpadów stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 11/2016
Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

Ceny przyjmowania odpadów do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

PSZOK – ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
Rodzaj odpaduCena brutto
Termometry rtęciowe1,00 zł/szt.
Tworzywa sztuczne zanieczyszczone0,50 zł za każdy rozpoczęty kg.
Opakowania po substancjach niebezpiecznych*1,00 zł /szt.
Opakowania inne niż spożywcze i niebezpieczne (worki po cemencie, zaprawie, kleju itp.)0,50 zł/kg
Odpady izolacyjne: papa odpadowa, wełna mineralna, ondulina, suprema, styropian budowlany1,00 zł / kg
Płyty karton – gips0,50 zł/kg
Odpady samochodowe typu maska, zderzak, siedzenie0,50 zł/kg
Odpady samochodowe pochodząc z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, po przekroczeniu limitu rocznego1,00 zł/szt
Odpady zgromadzone nieselektywnie0,50 zł/kg
Odpady wielkogabrytowe pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej i po przekroczeniu limitu rocznego0,50 zł/kg

*Opakowania po substancjach niebezpiecznych (aerozole), powinny znajdować się w szczelnych niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2016
Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

Ceny przyjmowania odpadów do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

PSZOK – Al. Niepodległości 253, 05-200 Stare Lipiny
Rodzaj odpaduCena brutto
Odpady samochodowe typu maska, zderzak, siedzenie0,50 zł/kg
Płytykarton -gips0,50 zł/kg
Odpady zgromadzone nieselektywnie0,50 zł/kg
Odpady zielone pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej0,12 zł/kg
Karpy i konary drzew0,15 zł/kg
Odpady budowlano – rozbiórkowe (po przekroczeniu limitu 2m³/rok)0,05 zł/kg
Odpady budowlano – rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej0,05 zł/kg
Szkło hartowane i zbrojone0,50 zł/kg