Komunikat Zarządu MZO

Zarząd Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Wołominie, informuje, że na terenie zakładu zagospodarowania odpadów w Starych Lipinach, a także sortowni MZO przy ul. Łukasiewicza prowadzone są wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczanie uciążliwości zapachowych odczuwanych w sąsiedztwie zakładu. Głównym źródłem pojawiających się okresowo przykrych zapachów jest funkcjonująca w obecnym kształcie kompostownia. W ostatnim czasie wpływ na to miały niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym ekstremalnie wysokie temperatury oraz duża wilgotność. Obecnie w trybie ciągłym pracują 4 specjalistyczne urządzenia antyodorowe, które rozpylają substancje neutralizujące przykre zapachy występujące na terenie instalacji. Dodatkowo pracownicy MZO wykonują opryski punktowe. W tym celu wykorzystywane są najlepsze środki dostępne obecnie na rynku. Tylko w ostatnich 2 latach koszty dezodoryzacji wyniosły ponad 1 mln złotych.

Zarząd MZO ma świadomość, że powyższe działania mają charakter doraźny. Docelowym rozwiązaniem problemu odorów będzie szybka modernizacja zakładu, w tym hermetyzacja kompostowni zaplanowana w ramach projektu Regionalnego Centrum Recyklingu. Inwestycja obejmuje powstanie nowej hali przyjęcia oraz magazynowania odpadów wyposażonej w specjalny system napowietrzania i podciśnienia, zapobiegający wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Tym samym rozładunek i przeładunek odpadów odbywać się będą w warunkach hermetycznych, podobnie jak sam proces kompostowania. Ten docelowo przebiegać będzie w specjalnych tunelach z napowietrzaniem, ujęciem i oczyszczaniem powietrza procesowego w biofiltrze. 

Budowa Centrum Recyklingu rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Spółka MZO oczekuje obecnie na ostateczne uzgodnienie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wszystkie pozostałe organy i instytucje ochrony środowiska pozytywnie zaopiniowały przedsięwzięcie, co warunkuje otrzymanie decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę. Wraz z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, władze spółki MZO złożyły wnioski o dofinansowanie całości przedsięwzięcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego 2.1 „Racjonalna gospodarka odpadami”. Wniosek MZO jest już po ocenie formalnej i merytorycznej. W najbliższym czasie, po otrzymaniu wezwania w zakresie pomocy publicznej i po złożeniu wyjaśnień rozpocznie się etap negocjacji warunków umowy.