Ziemia na tle zielonym ze znaczkiem recyklingu, ilustracja do informacji

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI MZO

Zarząd Spółki MZO z pełnym zrozumieniem i pokorą podchodzi do sygnałów mieszkańców dotyczących funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów w Starych Lipinach. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania ograniczające możliwość wystąpienia uciążliwości zapachowych. Tylko w 2022 roku, na a ten cel przeznaczono ponad 700 tys. zł. 

Jako Zarząd mamy pełną świadomość, że docelowym rozwiązaniem problemu jest przede wszystkim modernizacja i hermetyzacja kompostowni, będąca elementem realizowanego projektu Regionalnego Centrum Recyklingu. Planowana inwestycja jest sprawą priorytetową dla Spółki, nie tylko ze względu na wymogi formalno-prawne związane ze standardami BAT, czyli zastosowaniem najlepszych dostępnych technik, ale z uwagi na oczekiwania społeczne dotyczące ograniczenie oddziaływania zakładu na otoczenie zewnętrzne. Projekt posiada już wszystkie prawomocne decyzje administracyjne, w tym decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono już firmę świadczącą pomoc techniczną dla projektu. Równolegle przygotowywana jest dokumentacja przetargowa związana z wyborem Wykonawcy inwestycji. Spółka MZO jest w trakcie pozyskiwania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację całości przedsięwzięcia. Trwają obecnie finalne negocjacje umowy z instytucją finansującą. W przypadku braku dofinansowania ze strony NFOŚiGW, inwestycja będzie realizowana etapowo ze środków własnych oraz kredytów bankowych. 

Na terenie zakładu MZO w Starych Lipnach, od grudnia ubiegłego 2022 r. trwa proces rekultywacji drugiej z kolei kwatery składowiska odpadów. Po zakończeniu etapu przygotowawczego, rozpoczął się już zasadniczy proces rekultywacji polegający na wykonywaniu warstwy izolacyjnej z materiału organicznego i warstwy biologicznej – co odbywa się zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie składowisk odpadów. Prowadzone obecnie prace na starej kwaterze mogą być również źródłem okresowych uciążliwości zapachowych. Na koniec, cały teren zostanie obsiany trawą i obsadzony krzewami. 

W związku z występowaniem powyższych uciążliwości na terenie zakładu MZO w Starych Lipinach, MZO realizuje intensywne działania na rzecz maksymalnego ograniczenie ich rozprzestrzeniania. W trybie ciągłym pracują cztery zamgławiacze rozpylające substancje antyodorowe, zarówno na terenie kompostowni, jak i na składowisku. Dodatkowo, na terenie rekultywowanej kwatery pracuje urządzenie rozpylające punktowo biologicznie czynną, neutralizującą substancję antyodorową. W najbliższym czasie zakupione i uruchomione zostaną kolejne tego typu urządzenia. 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się z określonymi problemami i uciążliwościami. Dlatego jako Spółka MZO podjęliśmy decyzję o realizacji projektu Regionalne Centrum Recyklingu.  Inwestycja umożliwi docelowo rezygnację ze składowania odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Wołomin, na rzecz odzysku i recyklingu prowadzonego w nowoczesnych, w pełni hermetycznych instalacjach Centrum Recyklingu.