Regulamin akcji organizowanej na terenie parkingu centrum handlowego Galeria Wołomin „Wymień elektrośmieci na roślinę”

Regulamin akcji organizowanej na terenie parkingu centrum handlowego Galeria Wołomin

Wymień elektrośmieci na roślinę”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki akcji na zorganizowanie zbiórki zużytego, kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego niewielkich rozmiarów (np. suszarki, czajniki, lampki, słuchawki, zużyte baterie ok. 1 kg i akumulatory) na terenie Gminy Wołomin.

 2. Organizatorem jest Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. oraz Centrum Handlowe Galeria Wołomin.

 3. Celem akcji jest edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Wołomin, a w szczególności propagowanie wśród mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów.

II. UCZESTNICY AKCJI

 1. Akcja skierowana jest do każdego mieszkańca gminy Wołomin objętego systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 2. Pracownik może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

III. PRZEBIEG AKCJI

 1. Akcja odbywa się 22.10.2022 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 13:00.

 2. Za przekazanie w ramach Akcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego niewielkich rozmiarów (np. suszarki, czajniki, lampki, słuchawki, zużyte baterie około 1 kg i akumulatory itp.) mieszkaniec otrzyma roślinę.
 3. W czasie trwania Akcji jedna osoba może otrzymać maksymalnie 2 rośliny.

 4. Za dystrybucję roślin odpowiada Organizator.

 5. Ilość roślin ograniczona.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie Miejskiego Zakładu Oczyszczania
  w Wołominie Sp. z o.o. i na stronie internetowej Galerii Wołomin.

 3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji.

 5. Informacje o Akcji można uzyskać pod numerem telefonu 22 318 14 92.

 6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie www.mzo.wolomin.pl/ wymagana jest akceptacja.