Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK

 

Regulamin przyjmowania odpadów do PSZOK

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

 

1. Przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. funkcjonują dwa punkty PSZOK:

 

  • 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 4
  • 05-200 Stare Lipiny, Niepodległości 253

 

2. PSZOK-i czynne są w godzinach:

 

a) poniedziałek od 7:00 do 20:00

b) wtorek – piątek od 7:00 do 15:00

c) sobota od 10:00do 16:00

 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczą usługi  od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni 24 i 31 grudnia.

 

I. Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu się i za pozwoleniem pracownika PSZOK.

II. Do PSZOK odpady mogą dostarczyć wyłącznie mieszkańcy nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Wołomin.

III. Odpady dostarczone przez mieszkańca będą przyjmowane po udostępnieniu pracownikowi PSZOK do odczytania indywidualny kod kreskowy lub wskazać adres posesji, z której pochodzą odpady.

IV. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK po weryfikacji dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, czystości, składu, ilości itp.

V. Odpady do PSZOK mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony lub samochodami z przyczepką lekką.

VI. Pracownik PSZOK nie pomaga i nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce lub kontener, w którym należy je umieścić.

VII. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracownika PSZOK.

 

3. PSZOK przy Łukasiewicza 4 w Wołominie bezpłatnie przyjmuje wyłącznie następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny:

a) odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale),

b) odpady opakowaniowe (bez zawartości),

c) bioodpady,

d) popiół,

e) tekstylia i odzież,

f) chemikalia typu farby, rozpuszczalniki, inne substancje chemiczne, opakowania po substancjach niebezpiecznych  powinny  znajdować  się  w  szczelnych  niecieknących i nieuszkodzonych pojemnikach oraz posiadać oryginalną informację I etykietę, umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania,

g) przeterminowane leki,

h) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, świetlówki,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wyłącznie kompletny),

j) odpady wielkogabarytowe – meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, tapczany, wersalki), dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów,

k) zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, rowerów w ilości nie przekraczającej 10 sztuk/rok/nieruchomość,

l) odpady budowlano – rozbiórkowe, zawierające gruz ceglany i betonowy, cegły, terakotę, gres*, okna (ramy okienne), drzwi, kabiny prysznicowe, wanny umywalki, muszle klozetowe, panele podłogowe I ścienne,  płyty  kartonowo –  gipsowe,   pochodzące  wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 2 ton/rok/nieruchomość,

m) czysty styropian opakowaniowy,

n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

 

4. PSZOK przy AI. Niepodległości 253 w Wołominie, Stare Lipiny, bezpłatnie przyjmuje wyłącznie następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny:

a) bioodpady,

b) odpady budowlano – rozbiórkowe, zawierające gruz ceglany i betonowy, cegły, terakotę, gres, płyty kartonowo – gipsowe, pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 2ton/rok/nieruchomość.

 

5. Do PSZOK-ów nie będą przyjmowane odpady, takie jak:

a) wszelkie materiały zawierające azbest,

b) odpady wskazujące na źródło pochodzenia oraz ich ilość inne niż z gospodarstw domowych (np. zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, zużyte filtry olejowe i paliwowe, chemikalia typu: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne),

c) odpady nieoznaczone bez możliwości identyfikacji,

d) papa i styropian budowlany,

e) odpady w nieszczelnych, cieknących, uszkodzonych opakowaniach powodujących wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,

f) części samochodowe,

g) niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

 

6. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z warunkami określonymi w Regulaminie przyjmowania odpadów do PSZOK lub z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi bądź środowisku naturalnemu.

 

 

*odpady w dużej ilości prosimy dostarczyć do PSZOK przy al. Niepodległości 253 Stare Lipiny.