SPÓŁKA MZO ROZMAWIA Z MIESZKAŃCAMI NA TEMAT HERMETYZACJI KOMPOSTOWNI W STARYCH LIPINACH

 


W dniu 10 lutego br. na zaproszenie spółki MZO w Wołominie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli sołectw wsi Majdan i Mostówka, sąsiadujących z zakładem w Starych Lipinach. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia epidemiologiczne związane z COVID-19 spotkanie miało charakter zamknięty. Uczestników poinformowano o planach modernizacji instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych, co skutecznie zredukuje do minimum nieprzyjemne zapachy na zewnątrz instalacji. Wczorajsza rozmowa z sołectwami była okazją do wymiany opinii na temat planowanego przedsięwzięcia oraz udziału mieszkańców w tym projekcie. To już drugie spotkanie informacyjne poświęcone tej inwestycji – 3 grudnia ubiegłego roku odbyła się dyskusja on-line z udziałem Społecznego Komitetu Monitorującego, który reprezentuje społeczność lokalną Gminy Wołomin. Przedstawiony przez ekspertów MZO projekt zakłada budowę hali przyjęcia i magazynowania odpadów zielonych wyposażonej w automatykę do separacji opakowań oraz specjalny system napowietrzania i podciśnienia, zapobiegający wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Modernizacja obejmie również sam proces kompostowania, który docelowo przebiegać będzie w hermetycznych tunelach z napowietrzaniem, ujęciem i oczyszczaniem powietrza procesowego w biofiltrze. Plany inwestycyjne spółki obejmują również utworzenie na terenie zakładu w Starych Lipinach Regionalnego Centrum Recyklingu (RCR). W tym miejscu oprócz zmodernizowanej kompostowni mogłaby funkcjonować nowoczesna sortownia, biogazownia oraz węzeł przetwarzania gruzu i gabarytów, a także infrastruktura dedykowana edukacji ekologicznej. Obecnie inwestycja jest na etapie składanie formalnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, któremu towarzyszyć będą konsultacje społeczne z udziałem społeczeństwa.