Regulamin Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych MPSZOK

 1. 1. MPSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone tylko w gospodarstwach domowych przez mieszkańców miasta i gminy Wołomin nieruchomości zamieszkanych objętych gminnym systemem gospodarowania.
 2. Przyjmowanie odpadów komunalnych do MPSZOK jest nieodpłatne. 
 3. MPSZOK kursuje zgodnie z ustalonym harmonogramem, który stanowi załącznik do Regulaminu, według określonego dnia, godziny oraz miejsca postoju.
 4. Harmonogram pracy MPSZOK dostępny jest na stronach internetowych:

https://wolomin.bip.net.pl
www.wolomin.org
www.mzo.wolomin.pl

 1. Osoby korzystające z MPSZOK zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz poleceń pracownika obsługi MPSZOK.
 2. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę, która umożliwi identyfikację odpadu podczas przekazywania do MPSZOK. 
 3. Pracownik MPSZOK identyfikuje odpad i wskazuje pojemnik, do którego należy go włożyć.
 4. Pracownik MPSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli ich charakter i/lub ilość wskazuje na odpady pochodzące z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
 5. Pracownik MPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 6. MPSZOK przyjmuje wyłącznie następujące selektywnie zbierane odpady komunalne:
 1. odpady niebezpieczne, farby, lakiery, termometry rtęciowe, świetlówki, lampy energooszczędne, 
 2. zużyte baterie i akumulatory, 
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niewielkich rozmiarów (np. suszarki, czajniki, lampki, słuchawki itp.), 
 4. przeterminowane leki i chemikalia, 
 5. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły
  i strzykawki).
 1. MPSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów komunalnych:
 1. niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, 
 2. segregowanych tj. papieru, szkła, tworzyw sztucznych, bioodpadów, popiołu,
 3. odzieży i tekstyliów,
 4. remontowo – budowlanych,
 5. dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 6. w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 7. mebli, okien i innych odpadów wielkogabarytowych,
 8. opon,
 9. części samochodowych,
 10. materiałów zawierających azbest.
 1. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania MPSZOK można uzyskać:
 1. Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.  pod numerem telefonu:
  /22/ 318 14 92, 
 2. Wydział Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Wołominie pod numerem telefonu: /22/ 763 30 47.
 1. Reklamacje i uwagi dotyczące MPSZOK można zgłaszać:
 1. Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. , elektronicznie na email: dok@mzo.wolomin.pl, pod numerem telefonu: /22/ 318 14 92,
 2. Wydział Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Wołominie , elektronicznie na email: odpady@wolomin.org.pl, pod numerem telefonu: /22/ 763 30 47.