Wymyśl nazwę dla ELEKTRONICZNEJ ALTANY

PDF do Pobrania:

Formularz zgłoszeniowy Konkurs

 

 Regulamin konkursu ekologicznego

„Wymyśl nazwę dla ELEKTRONICZNEJ ALTANY” 

dla mieszkańców Gminy Wołomin

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin, tel. +48 22 318 14 92, www.mzo.wolomin.pl, NIP: 1251618560, REGON: 146348721, KRS: 0000437166, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Konkursu jest wymyślenie nazwy własnej dla elektronicznej altany śmietnikowej, zwiększenie wiedzy na temat urządzenia i jego funkcjonalności oraz korzyści, jakie z niej płyną dla ludzi i środowiska naturalnego. 
 3. Temat Konkursu to „Wymyśl nazwę dla ELEKTRONICZNEJ ALTANY”
 4. Nabór prac konkursowych trwa do 8 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.
 1.         Uczestnicy Konkursu
 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców z Gminy Wołomin. 
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
 3. Każdy uczestnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na jego udział w Konkursie, zawartą w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 1. Warunki uczestnictwa
 1. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wymyślenie nazwy własnej dla elektronicznej altany śmietnikowej.
 2. Nazwa może (ale nie musi) zawierać hasło zachęcające do segregacji odpadów i nawiązywać do funkcjonalności urządzenia.
 3. Jeden uczestnik może zgłosić więcej niż jedną propozycję nazwy. Niezależnie od liczby propozycji, każdy Uczestnik może zdobyć jedynie jedną nagrodę.
 4. Nazwa nie powinna przypominać innych marek krajowych i światowych.
 5. Nazwa powinna być łatwa do wymówienia dla obcokrajowca. 
 6. Nazwa nie powinna być zbyt długa – preferowane 8-10 znaków.  
 7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy  przesłać swoje propozycje wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: konkurs@mzo.wolomin.pl do dnia
  8 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.
 8. Propozycje nazwy powinny być w formacie DOC. lub PDF.
 9. Nadesłane propozycje nazwy muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność uczestnika.
 10. Zgłoszenia Konkursowe otrzymane przez Organizatora po terminie lub niezgodne z Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie.
 1. Wyłonienie zwycięzców
 1. Zwycięzców wybierze komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
 2. Propozycje konkursowe będą oceniane pod względem:
 1. zgodności z tematem i Regulaminem Konkursu,
 2. kreatywności,
 3. oryginalności pomysłu,
 4. wartości edukacyjnej.
 1. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną lub telefonicznie na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub numer telefonu do dnia 15 czerwca 2022 r.
 3. Lista zwycięzców, zawierająca imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, a także nagrodzone propozycje, mogą zostać opublikowane m.in. na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. www.mzo.wolomin.pl oraz na profilu www.facebook.com/mzowolomin, a także w prasie lokalnej, mediach i wydawnictwach – w celu popularyzacji Konkursu.
 4. Z tytułu wykorzystania zaproponowanej nazwy autorom nie przysługują honoraria.
 1. Nagrody
 1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody: I nagroda główna, II nagroda oraz III nagroda,
 2. Nagrodami w konkursie są: rower turystyczny (nagroda główna), butelki filtrujące wodę, edukacyjne gry ekologiczne oraz praktyczne gadżety ekologiczne.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
 5. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Organizatora. O szczegółach zwycięzcy zostaną powiadomieni po ogłoszeniu wyników drogą mailową lub telefonicznie.

 

 1. Wymogi prawne
 1. Rodzice/opiekunowie prawni w imieniu niepełnoletnich uczestników Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że do zgłoszonych propozycji przysługują im autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 2. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania ze  zgłoszonej nazwy do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Rodzice/Opiekunowie autora tej propozycji nazwy zobowiązani są zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić uzasadnione zgłoszone roszczenie, roszczenie zasądzone lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.
 3. Rodzice/opiekunowie uczestnika Konkursu udzielają nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora wraz z prawem do udzielania sublicencji do korzystania z nazwy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
  1. zwielokrotnienie każdą znaną techniką, w szczególności techniką drukarską, fotograficzną, reprograficzną, cyfrową (w tym w drodze skanowania i wydruku cyfrowego), filmową itp.,
  2. wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,
  3. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  4. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
  5. publiczne wystawienie oraz publiczne udostępnienie pracy.
 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. (dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: rodo@mzo.wolomin.pl).
 2. Dane osobowe:
 1. będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na podstawie wyrażenia zgody przez uczestnika Konkursu,
 2. będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, oraz miejscowości zamieszkania (np. na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. www.mzo.wolomin.pl oraz na profilu www.facebook.com/mzowolomin,
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów w zakresie archiwizowania dokumentów,
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także żądania usunięcia jego danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do Konkursu.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Przystępując do Konkursu każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 4. Wszelkie informacje o Konkursie można otrzymać pod nr tel. 22 318 14 92 lub wysyłając e-mail na adres: konkurs@mzo.wolomin.pl